• 100u/50V elektrolyt.kond.radiál.8x12x3,5 Odebrat  100u/50V elektrolyt.kond.radiál.8x12x3,5 z porovnávání